Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

 • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4246

Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym

PROCEDURA UZYSKANIA ZEZWOLENIA W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH
W CELU WYKONYWANIA ROBÓT NIE ZWIĄZANYCH
Z BUDOWĄ, PRZEBUDOWĄ, REMONTEM, UTRZYMANIEM I OCHRONĄ DRÓG

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zmianami),
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 01.06.2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481 ze zmianami),
 3. Uchwała Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (Dz. U. Województwa Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 1629),
 4. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 – tekst jednolity).

Zezwolenie dotyczy:

 1. prowadzenie robót w pasie drogowym,
 2. umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami zarządzenia drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

Miejsce pobrania wniosku:

Biuro Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp. (parter) oraz ze strony internetowej www.grodzisk.wlkp.pl

Wymagane dokumenty:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczenia reklamy z podaniem jej wymiarów.
 2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian  w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych. Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w psie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego - uzgodniony z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Wlkp., oraz zatwierdzony przez Wydział Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp.
 3. W przypadku zajęcia pasa w celu prowadzenia robót dodatkowo należy dołączyć ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego.
 4. Informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu.
 5. Oświadczenie inwestora o:
  -  posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub
  - zgłoszenia budowy lub prowadzenia robót właściwemu organowi administracji architektoniczo-budowlanej lub
  - zamiarze budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych, dla których sporządzono plan sytuacyjny na kopii katulanej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu genezyjnego i kartograficznego.
 6. Pełnomocnictwo inwestora do występowania w jego imieniu wraz z dokumentem potwierdzającym wniesienie opłaty skarbowej.

Opłaty:

 1. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej - zwolnienie na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. 2015 poz. 783 ze zmianami) o opłacie skarbowej – ust. 44 w kol. 4 w pkt. 8 i 9 w części III załącznika do ustawy.
 2. Opłata skarbowa: w przypadku dołączenia do wniosku dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury); należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu – Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wlkp. Nr 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.
 3. Opłata za zajęcie pasa drogowego zależna jest od rodzaju i powierzchni zajmowanego pasa drogowego, powierzchni wbudowanego urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi oraz rodzajem prowadzonych prac budowlanych, naliczana zgodnie z uchwałą Nr XVII/103/2016 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25 lutego 2016 r.

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego. 

Przewidywany termin załatwienia sprawy 7 dni w przypadku złożonego kompletu dokumentów.

Procedura odwoławcza:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje:

 1. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości 10-krotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 ze zm.). Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody zarządu dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
 2. Zakres końcowy zajęcia pasa drogowego oraz datę zakończenia okresu zajęcia pasa uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu pierwotnego i zgłoszenia zwolnienia pasa drogi osobie wydającej zezwolenie.
 3. Teren zajęty obejmuje cały plac budowy tj. miejsce wykopu, odkładu urobku składowania materiałów, powierzchnię zajętą przez sprzęt, barakowozy, jak również drogi objazdowe i dojazdowe (z wyjątkiem objazdu po istniejącej drodze).
 4. Wykonawca oświadcza, że posiada pełny asortyment materiałów oraz odpowiedni sprzęt i moc przerobową, a także rozeznanie uzbrojenia terenu  do prawidłowego prowadzenia robót jw.
 5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na roboty odtworzeniowe.
 6. Zajęcie pasa drogowego dotyczy również umieszczanych w pasie drogowym reklam.

Osoby odpowiedzialne i miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wlkp.

 1. Inspektor Alicja Koza – tel. 61 4453 023

pokój nr 15, II piętro

 1. Inspektor Lech Tomys – tel. 61 4453 024

pokój nr 15, II piętro


Pliki do pobrania: