Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4246

rok 2006

INWESTYCJE ZREALIZOWANE
PRZEZ URZĄD MIEJSKI W GRODZISKU WLKP. W 2006 roku

LUTY
1. Bez zakłóceń przebiegały prace remontowe sanitariatów i całego zaplecza sali sportowej w Szkole Podstawowej nr 1. Na koniec marca zaplanowano zakończenie tych robót. Czas ten wykorzystany został na prowadzenie rozmów prowadzących do pozyskania dodatkowych środków na realizację planowanych zadań. M.in. w okresie tym prowadzone były rozmowy z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie realizacji chodnika wzdłuż ul. Zielonogórskiej. Związane to jest z zapewnieniem bezpiecznej drogi osobom pracującym na terenach GSP. Z Dyrektorem PZU Życie, rozmowy na temat dalszej współpracy w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa na drogach, w tym przede wszystkim budowy bezpiecznych przejść dla pieszych. Doszło także do spotkania z Dyrektorem ZUS-u w sprawie przygotowań do budowy nowej siedziby tej placówki w naszym mieście. Obiekt zlokalizowany będzie przy ul. Żwirowej.
 
MARZEC
1. Przedłużająca się zima nie pozwoliła na rozpoczęcie realizacji planowanych inwestycji. Jedynie postępowały prace prowadzone w Szkole Podstawowej nr 1 związane z remontem zaplecza sali sportowej. Uczniowie szkoły będą mogli korzystać z czterech nowych szatni, z których każda jest bezpośrednio połączona z łazienką. Sanitariaty wyposażone będą w natryski, umywalki oraz kabiny sanitarne. Dodatkowo powstanie nowy pokój nauczycielski, magazyn sprzętu sportowego oraz sala do gimnastyki korekcyjnej. We wszystkich pomieszczeniach wraz z łączącym je korytarzem położone zostaną nowe posadzki i podłogi oraz zamontowane drzwi. Jedna z łazienek przystosowana będzie dla osób niepełnosprawnych, z łatwym dostępem prosto z korytarza. Całe zaplecze wyposażono w nowe instalacje centralnego ogrzewania, wodno - kanalizacyjne oraz elektryczne. Także oświetlenie wymienione zostało na energooszczędne. Zakończenie prac będzie dopełnieniem trwającego od ponad roku całkowitego remontu Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Wlkp.
2. Czas jaki pozostał do rozpoczęcia pozostałych zadań wykorzystywany będzie na przygotowania, tak by w momencie przystąpienia do ich realizacji przebiegały one sprawnie i bez większych zakłóceń.
 
KWIECIEŃ
1. Remont nawierzchni ul. Rakoniewickiej. Prowadzone są prace związane z remontem nawierzchni ulicy Rakoniewickiej na odcinku od ul. 27 Stycznia do ul. Bernarda. Została tam ułożona podbudowa betonowa oraz krawężniki drogowe. Wykonawca – firma Solfater.
2. Remont nawierzchni ulicy Bernarda. Prowadzony jest remont nawierzchni tej ulicy. Równolegle wymienia się oświetlenie uliczne. Trwają prace związane z układaniem nawierzchni ulicy kostką granitową pozyskaną z ul. Rakoniewickiej. Dodatkowo zostanie wygospodarowanych 10 miejsc parkingowych. Przewidywany termin zakończenia remontu ulicy do końca miesiąca. Wykonawca – firma Solfater.
3. Remont nawierzchni ulicy Nowej. Kontynuowany jest remont nawierzchni ul. Nowej. Wykonano po obu stronach ulicy chodniki oraz podbudowę z kruszywa kamiennego i przygotowano podbudowę ulicy pod ułożenie nawierzchni bitumicznej. Położono tzw. warstwę klinującą z masy bitumicznej. Termin zakończenia prac remontowych przewidziany jest do końca miesiąca. Prace remontowe na w/w ulicy wykonuje firma PBD „SOLFATER” z Grodziska Wlkp.
4. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej zlewnia ulic Rakoniewickiej i Środkowej. Odtworzono nawierzchnię po budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Rakoniewickiej i Środkowej. Utwardzono i ogrodzono teren przepompowni ścieków tej zlewni. Pogłębiono rów odwadniający z Os. Piaski do stawu w parku miejskim, odprowadzający wody deszczowe z nowo powstałej kanalizacji deszczowej w ul. Środkowej. Wykonawcą robót była firma PRBI „ECOBUD” z Czempinia.
5. Prace adaptacyjne w budynku Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej w Grodzisku Wlkp. Zakończono prace związane z remontem budynku Gminnego Centrum Pomocy Środowiskowej. Ostatnim urządzeniem, które zostało zamontowane w adaptowanym budynku była winda osobowa. Obecnie prace skupiają się na zagospodarowaniu terenu wokół budynku. Zamontowano nowe ogrodzenie od strony torowiska kolejowego, utwardzono kostką betonową plac przed wejściem do budynku, urządzono zieleńce oraz wykonano oświetlenie zewnętrzne. Wszystkie prace związane z zagospodarowaniem terenu wykonywane są przez pracowników OPS. Oficjalne otwarcie obiektu nastąpiło w dniu 25.04.2006r.
6. Remonty chodników. Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Wlkp., Miejski Zakład Komunalny w Grodzisku Wlkp. wykonał remont nawierzchni chodników na drogach powiatowych w ulicach Chopina na odcinku od PKO do Banku Spółdzielczego oraz ul. 3-go Maja od Banku BZ WBK do skrzyżowania z ul. Krótką. Wszystkie remontowane chodniki zostały wykonane z kostki betonowej, krawężnika betonowego, dostarczonych przez Powiatowy Zarząd Dróg.
7. Budowa obwodnicy południowej miasta Grodzisk Wlkp. W ciągu drogi wojewódzkiej nr 308, Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu kontynuował budowę obwodnicy południowej miasta Grodzisk Wlkp. Prace skupiły się przy budowie dróg zbiorczych. Wykonawcą zadania jest firma Skanska S.A Zakład Poznań.
8. Remont sieci gazowej. Zgodnie z zawartymi ustaleniami Wielkopolska Spółka Gazownictwa w Poznaniu rozpoczęła remont sieci gazowej na ul. Rakoniewickiej. Wykonano remont na odcinku od Starego Rynku do ul. Bernarda łącznie z nowymi przyłączami do budynków i przełączeniem zasilania z niskiego na średnie ciśnienie. Pozostaje do remontu sieć gazowa na odcinku od Os. Piaski do ul. Bernarda .
9. Rozbudowa sieci oświetleniowej. Wykonano nową sieć energetyczną i oświetleniową na ul. Rakoniewickiej i Wypoczynkowej. Zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną wykonawca robót PKP Energetyka Poznań zmodernizuje sieć energetyczną z napowietrznej na kablową i zamontuje nowe oświetlenie uliczne. Powstała sieć oświetleniowa wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców nie tylko ulicy Rakoniewickiej ale także ul. Wypoczynkowej, która oświetlenia ulicznego nie posiadała. Termin zakończenia prac przewidywany jest do końca miesiąca kwietnia.
 
MAJ-CZERWIEC
 1.  Dobiegły końca prace remontowe nawierzchni i chodników na ul. Rakoniewickiej. Tak więc dobiegły końca wszystkie roboty zaplanowane do wykonania na tej ulicy a obejmowały one  również budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wymianą sieci wodociągowej i gazowej. Zlikwidowano napowietrzną linię energetyczną, przeprowadzone remont wewnętrznej linii zasilającej budynki. Ulica otrzymała nowe energooszczędne oświetlenie. Zakres tych wszystkich prac realizowany był ze środków budżetu 2005200/6.
2.  Realizując porozumienie ze Starostwem Powiatowym zakończono budowę chodników przy ul. Głogowskiej i Bukowskiej. Obecnie prowadzimy budowę chodnika na ulicy 1 Maja. W następnej kolejności wykonywany będzie chodnik przy ul. Kąkolewskiej i Środkowej na odcinku od Rakoniewickiej do Górnej. Nasz odcinek ul. Środkowej, od Nowej do Górnej jest w trakcie realizacji.
3. W ramach remontu ulicy Cmentarnej i Młyńskiej wykonano już przejście z ulicy Nowotomyskiej do OSiR-u. W ulicy Nowotomyskiej i ulicy Cmentarnej wymieniono sieć gazową.
4. Remont ulicy 11 Listopada obejmuje, oprócz oczywiście budowy nowej utwardzonej nawierzchni i chodników, także prace elektryczne. WSG w ramach swoich środków dokona wymiany sieci gazowej wraz z przyłączami. Prace mają zostać zakończone w lipcu.
5. Zakończono prace polegające na utwardzeniu kostką betonową ostatniej części targowiska miejskiego, o pow. prawie 2 tys. m². Pozwoli to na lepsze zorganizowanie pracy targowiska. Temu ma też służyć przygotowany do zatwierdzenia przez Radę  Miejską„Regulamin targowiska”.
6. Zakończono prace związane z budową ronda przy ul. Bukowskiej. Głównie były to roboty związane z zagospodarowaniem terenów wokół tego obiektu, łącznie z urządzeniem zieleni i oświetleniem. Oficjalne otwarcie ronda nastąpiło w piątek 23 czerwca w ramach odchodów Dni Grodziska.
 7. W ramach planowanych prac remontu ulicy Kraszewskiego zostanie wykonana sieć kanalizacji sanitarnej, wymienione zostanie też oświetlenie. Ulica otrzyma nową nawierzchnie i nowe dwustronne chodniki. Przy okazji przygotowane będą również 33 miejsca parkingowe. Budowę kanalizacji sanitarnej prowadzić będzie MZK, roboty elektryczne firma Eltrans. Wykonawca robót drogowych wyłoniony zostanie w drodze kolejnego przetargu, gdyż pierwszy został unieważniony. Oferowana cena znacznie przewyższała zaplanowaną w budżecie na ten cel kwotę.
8. Ulica Kusocińskiego zostanie utwardzona kostką betonową. Jednak nim to nastąpi zostanie pobudowana kanalizacja deszczowa oraz nowe oświetlenie uliczne. Całość prac planuje się zakończyć do 31 lipca.
 9. Wodociąg w Czarnej Wsi wykonano w ramach środków MZK. Doprowadzono go do 14 nowych odbiorców. Tak wybudowan sieć ma około1800 mb o długości. Do końca czerwca trwały prace wykończeniowe i niezbędne badania wody.
10. Obecnie pełnym tokiem prowadzi się prace na budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Zakończenie robót, tj. oddanie nowego budynku tej Szkoły do użytku ma nastąpić do 21 sierpnia br. Tam też zaplanowano inauguracje gminnego roku szkolnego 2006/2007.
11. Bezpośrednio po zakończeniu roku szkolnego ruszyły prace w pomieszczeniach kuchennych SP nr 1. Zakończenie tych robót także zaplanowano jeszcze sierpniu, by w trakcie nowego roku stołówka mogła funkcjonować bez zakłóceń.
12. Przechodząca przez tereny sportowo-rekreacyjne na OWP napowietrzna linia energetyczna, stwarzała duże zagrożenie dla osób tam przebywających. W związku z tym konieczne było skablowanie tej sieci, co wykonano w miesiącu czerwcu.
13. Najmłodsi mieszkańcy ul. Morelowej i Orzechowej otrzymali nowy plac zabaw, łącznie z małym boiskiem. Kolejne takie place planowane są przy ul. 11 Listopada i Kwiatowej.
14. O nowe elementy wzbogacono plac przy ulicy 3 maja. Dużym powodzeniem cieszy się zamontowana tam tablica do gry w koszykówkę. We wszystkich tych działaniach bezpieczeństwo najmłodszych, to cel nadrzędny.
15. Zakończono budowę obwodnicy południowej miasta. Ostatecznie 5 lipca dokonane zostanie otwarcia tego tak długo oczekiwanej i bardzo ważnej dla bezpieczeństwa ruchu drogowego inwestycji.

LIPIEC– WRZESIEŃ
1. Ul. Młyńska, Cmentarna i dojście do basenu od ul. Nowotomyskiej.
Do tej pory ul. Młyńska i Cmentarna posiadały gruntową nawierzchnię. W ramach prowadzonych tam prac, utwardzono kostką betonową nawierzchnię ulic i pobudowano chodniki. MZK wymienił sieć wodociągową a Wielkopolska Spółka Gazownictwa położyła nowy gazociąg z przyłączami. Nadmienić należy, że prace związane z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonano w ubiegłym roku. W ramach tego zadania pobudowano także dojście do basenu od ul. Nowotomyskiej. Zdemontowano płyty jombo, a w ich miejsce pobudowano nową jezdnię i chodnik z kostki betonowej.
2. Ul. 11 Listopada.
Często nieprzejezdna, błotnista ulica otrzymała nową nawierzchnię z kostki betonowej oraz chodniki. Wygospodarowano i urządzono także dodatkowe miejsca parkingowe.
Prace te poprzedzone zostały robotami związanymi z pobudowaniem nowej kanalizacji deszczowej, budową sieci oświetleniowej. Tu również MZK wymieniło sieć wodociągową z przyłączami,  a Wielkopolska Spółka Gazownictwa przebudowała gazociąg ze stalowego na PE, łącznie z przyłączami.
3. Ul. Kusocińskiego.
Kolejna z gruntowych ulic otrzymała nową, utwardzoną kostką betonową, nawierzchnię. Pobudowano ciąg pieszo-jezdny. Przedtem jednak wykonano prace związane z budową oświetlenia  (ustawiono 9 lamp) oraz niezbędny odcinek kanalizacji deszczowej. W ramach tego zadania wykonano także chodnik od ulicy Powstańców Chocieszyńskich do ulicy Malinowskiego, a także wjazd w ulicę Atletyczną.
4. Ul. Kraszewskiego.
Po wybudowaniu przez i ze środków MZK brakującego odcinka kanalizacji sanitarnej, oraz przebudowie oświetlenia tej ulicy, przystąpiono do remontu jezdni, budowy chodników i utworzenia 33 nowych miejsc parkingowych.
5. ul. Kąkolewska, Zbąszyńska, Głogowska i 1 Maja, Środkowa.
Te zadania zrealizowane zostały w ramach zawartego porozumienia ze Starostwem Powiatowym. Prace związane z remontem nawierzchni ul. Kąkolewskiej zostały zakończone. Koszt budowy jezdni wraz z odwodnieniem leżał po stronie Starostwa. Budowa chodnika została wykonana przez MZK ze środków Gminy.
Podobny podział zadań został ustalony dla ul. Zbąszyńskiej z tym, że tu roboty drogowe zostały poprzedzone wymianą sieci gazowej wraz z przyłączami, której dokonała Wielkopolska Spółka Gazownicza. Natomiast MZK wymieniło przy okazji przyłącza wodociągowe. Remont chodnika w ulicy Głogowskiej wykonała ekipa MZK z materiału powierzonego przez PZD. Na podobnych zasadach pobudowano jednostronny nowy chodnik z kostki betonowej w ul. 1 Maja. Rozpoczęto prace na odcinku powiatowym ul. Środkowej. Koszty materiałów pokryje PZD, natomiast ułożenie chodnika leży po stronie gminy.
6. Ul. Mikołajczyka.
Główne prace drogowe na ul. Mikołajczyka zostały wykonane w ramach przebudowy ronda. Pozyskanie dodatkowych środków z firm położonych w tym rejonie tj. HOPP (50 tys. zł) i DĄBEX (18 tys. zł) pozwoliło na rozpoczęcie robót związanych z budową ścieżki pieszo rowerowej od istniejącego odcinka do wjazdu do Firmy HOOP. Oprócz tego, że budowa ta znacznie ułatwi dojście pracownikom do tych zakładów i poprawi bezpieczeństwo pieszych w  tym rejonie, to jest ona także zaczątkiem planów budowy ścieżek pieszo rowerowych wokół miasta.
7. Ul. Zielonogórska.
Podobne względy tj. bezpieczeństwo pieszych, jest powodem podjęcia budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Zielonogórskiej na odcinku od Poznańskiej do Fabrycznej. Dodatkowo odcinek ten zostanie oświetlony. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wesprze gminę w realizacji tego zadania przejmując na siebie obowiązki pobudowania przepustu na przepływającym w tym rejonie rowie oraz przekaże materiał.
8. Ul. Bukowska.
Odcinek tej ulicy od Placu Anny do ul. Drzymały zostanie wyremontowany przy współudziale środków WZDW. Prace drogowe polegające na położeniu nowej nawierzchni i nowych chodników z kostki betonowej, rozpoczną się zaraz po zakończeniu budowy kanalizacji deszczowej.
9. Ul. 22 Lipca ( łącznik).
Kolejny tzw. łącznik przy ulicy 22 Lipca zostanie utwardzony kostką betonową. Powstanie tam ciąg pieszo-jezdny. Przed pracami drogowymi, Wielkopolska Spółka Gazownictwa wymieni stalową sieć gazową na PE. Wymieni się także przyłącza gazowe. Natomiast MZK wymieni sieć wodociągową.
10. Ul. Świerkowa.
Do końca października nowa nawierzchnia asfaltowa zostanie ułożona na ul. Świerkowej.
11. Szkoła Podstawowa nr 4 .
2 września br. w tej Szkole odbyła się gminna inauguracja roku szkolnego 2006/7. Wybór tej placówki nie był przypadkowy, bo to właśnie tego dnia oddano do użytku nowy budynek dydaktyczny. Jednak by zadanie doprowadzić do finału konieczny jest remont starego budynku, co w konsekwencji spowoduje, że Szkoła będzie miała 9 izb lekcyjnych, salkę gimnastyczną do ćwiczeń korekcyjnych, świetlice, bibliotekę oraz pracownię komputerową.
12. Szkoła Podstawowa nr 1.
W ostatnich latach placówka ta została poddana gruntownym remontom. Jednym z ostatnich zadań jakie tam realizowano w okresie wakacyjnym było wyremontowanie zaplecza kuchennego. Był to już przysłowiowy ostatni dzwonek, bowiem, co do stanu tego obiektu zastrzeżenia zgłaszał m.in. SANEPID.  Z początkiem nowego roku Szkoła posiada nowoczesne, odpowiadające wszelkim wymogom zaplecze kuchenne, które będzie także służyło innym instytucjom. Między innymi przygotowywać będzie posiłki w okresie zimowym dla podopiecznych OPS.
13. Szkoła Podstawowa w Słocinie.
W trakcie tegorocznej zimy okazało się, że dach na budynku tej Szkoły wymaga zdecydowanej interwencji dekarza. W związku z tym wygospodarowano w budżecie gminy środki, które pozwoliły zabezpieczyć budynek na dłuższy okres.
14. MGOK.
Zgodnie z przyjętymi planami przystąpiono do rozbudowy i ocieplenia budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Poprzez rozbudowę powiększona zostanie sala widowiskowa oraz rozbudowane zaplecze, w tym przede wszystkim sanitarne. Natomiast na ocieplenie budynku polegające na wymianie stolarki, ocieplenie dachu i ścian bocznych gmina otrzymaliśmy pożyczkę w wysokości 230 tys. zł i to na bardzo korzystnych warunkach (poniżej 3% w stosunku rocznym) i  w 40% umarzalną.
15. Ocieplenie budynku OPS ul. Powstańców Chocieszyńskich.
Stan techniczny budynku, w którym obecnie mieści się siedziba OPS-u i ZEAS-u jest bardzo zły. Dla przypomnienia, swego czasu, by zapewnić siedzibę dla Urzędu Skarbowego, dużym nakładem sił i środków, w szybkim tempie  wyremontowano i zabezpieczono ten obiekt. Dziś ponownie dają o sobie znać spękania ścian, co stwarza coraz większe niebezpieczeństwo dla przebywających tam ludzi. Dlatego w tegorocznym budżecie znalazły się środki by rozpocząć adaptacje budynku – biurowca po Zakładach Mięsnych przy ul. Powstańców Chocieszyńskich na potrzeby OPS i ZEAS. Pierwszy etap robót polega na ociepleniu budynku, wymianie kotłowni węglowej na gazową i zamontowaniu baterii słonecznych. Te rozwiązania pozwolą na znaczne oszczędności w kosztach dalszej eksploatacji obiektu.
16. Rozbudowa i ocieplenie strażnicy OSP Kąkolewo.
Po Słocinie, kolejna remiza strażacka została poddana gruntownemu remontowi. W ramach przewidzianych robót przewiduje się poszerzenie części garażowej obiektu, dobudowanie części socjalnej łącznie z sanitariatami. Na nową kotłownię gazową oraz ocieplenie budynku pozyskano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 40 tys. zł. oraz 5 tys. z Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie.
17. Wysepka.
Na stawie w Parku Miejskim poczyniono prace związane z ratowaniem zanikającej wysepki. Faszynowanie i umocnienie jej brzegów na pewno zabezpieczy na długi czas wyspę, bez której trudno wyobrazić sobie nasz staw i park. Wokół stawu z kamienia polnego układa się cokolik, który oprócz niewątpliwych walorów estetycznych ma za zadanie zabezpieczyć przed ewentualnym stoczeniem się przechodniów ze stromej od strony ul. Rakoniewickiej skarpy.
18. Dla najmłodszych.
Na początku lipca oddano do użytku kolejny plac zabaw w Grodzisku Wlkp. Tym razem dzieci z okolic ulicy 1 Maja mogą do woli bawić się na nowym placu. Plac składa się ze zjeżdżalni, wieży, pomostów oraz drabinek. Dodatkowo całość obiektu została opłotowana, dzięki czemu dzieci bawiące się tam są bezpieczne. Już niedługo podobny plac zabaw powstanie przy ulicy 11 Listopada.