Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4246

rok 2007

Baza Sportowa
W minionych latach gmina duży nacisk kładła na rozbudowanie istniejącej bazy sportowej. Dzięki wytężonej pracy udało się pozyskać środki na budowę:
- zespołu  otwartych obiektów sportowo – rekreacyjnych w Grodzisku Wielkopolskim, który został zrealizowany przy finansowym wsparciu Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W wyniku realizacji projektu powstał kompleks sportowy o powierzchni 9.730 m², w skład którego wchodzi:
- boisko do koszykówki z nawierzchni z poliuretanu
- boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej
- boisko do kometki i piłki siatkowej z nawierzchni z poliuretanu oraz boisko do piłki plażowej
- skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej
- bieżnia 6 – torowa
- bieżnia okólna 4 – torowa
- boisko trawiaste z trawy naturalnej
- rzutnia do pchnięcia kulą
- skocznia wzwyż
- trybuny z siedziskami PCV
oraz piłko chwyty
Od 1 września 2007 roku na obiektach realizowany jest program profilaktyki zdrowotnej „Bądźmy zdrowi” skierowany do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów gminy Grodzisk Wielkopolski. Będzie on realizowany do 30 kwietnia 2011 roku. Zajęcia sportowe oprócz swego profilaktycznego charakteru rozwijają u dzieci i młodzieży zdrową rywalizację na zasadach fair play, prowadzoną podczas zawodów, spartakiad i rozgrywek. Są także alternatywną formą spędzania wolnego czasu eliminującą nałogi i patologie społeczne. Zajęcia sportowe i rekreacyjne to istotny element integracyjny na wielu płaszczyznach, a zwłaszcza integrujący dzieci z różnych miejscowości miasta i gminy Grodzisk (zawody, spartakiady)
Całkowita wartość projektu: 510 508 euro
Wysokość dofinansowania: 429 670 euro (85%)
Obiekt jest ogólnodostępny i ma charakter nieodpłatny. Oprócz dzieci i młodzieży, korzystać mogą z niego także dorośli po wcześniejszym zgłoszeniu u opiekuna obiektu.


Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Ptaszkowie.
Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony w ramach działania 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowania i ochrona dziedzictwa kulturowego” do Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” już w roku 2005. Przeszedł on pozytywnie ocenę, jednakże nie został skierowany do dofinansowania z powodu braku środków finansowych. W pierwszej kolejności bowiem, sfinansowane zostały zadania w miejscowościach o niższym dochodzie na jednego mieszkańca i wyższym bezrobociu. Szansa na sfinansowanie projektu pokazała się we wrześniu 2007 roku, kiedy zwiększono środki na realizację zadań zgłoszonych w tym działaniu. 14 września 2007 roku Gmina Grodzisk Wielkopolski, reprezentowana przez Burmistrza podpisała z Zarządem Województwa Wielkopolskiego, reprezentowanym przez Marszałka i Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego, umowę o dofinansowanie projektu. Zakładał on rozbudowę wraz z przebudową istniejącego parterowego budynku, znajdującego się na boisku piłkarskim w Ptaszkowie. W ten sposób powstał obiekt o funkcjach sportowych i kulturalnych. Szczegółowy zakres zadania obejmował przebudowę, termo renowację i remont kapitalny pomieszczeń starego budynku, rozbudowę budynku o świetlicę wiejską, zespół pomieszczeń socjalno – sanitarnych oraz budowę nowego szczelnego zbiornika bezodpływowego o pojemności 10 m³.
           
W ten sposób w budynku powstała: świetlica wiejska wraz z jej zapleczem socjalno – sanitarnym, nowoczesny zespół pomieszczeń sportowych i sanitarnych oddzielny dla kobiet, mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych, kotłownia gazowa, pokoje dla zespołów sędziowskich, magazyny dla sprzętu piłkarskiego. Wybudowany obiekt służy mieszkańcom wsi i zaspokajaniu ich potrzeb społecznych i kulturalnych. Wpłynął pozytywnie na integrację mieszkańców Ptaszkowa i jakość ich życia codziennego. Zadanie zostało wykonane za kwotę 848 448 zł, z czego 450 000 zł pochodził ze środków unijnych.
Ustawiono także zaplecza socjalno – szatniowe  z modułów kontenerowych na potrzeby Grodziskiego Stowarzyszenia Sportowego korzystającego z boisk na Osiedlu Wojska Polskiego oraz Zespołu Szkół w Ptaszkowie, który nie posiada zaplecza sportowego.


Inwestycje drogowe
W miarę pojawiających się możliwości gmina corocznie składa wnioski na poprawę stanu dróg w mieście, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa ruchu. W minionym czasie pozyskaliśmy środki na:

modernizację drogi Snowidowo – Ptaszkowo.
Historia drogi jest nierozerwalnie związana z inną inwestycją pod nazwą „Budowa Odazotowni Grodzisk”, realizowaną przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, w miejscowości Snowidowo. Prace przy jej budowie trwały około 2 lat.
        
Ponieważ duża ilość i wielkość sprzętu pracującego przy budowie odazotowni, spowoduje uszkodzenia istniejącej drogi, będącej i tak w nie najlepszym stanie technicznym, Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego wystąpił do PGNiG z wnioskiem o wybudowanie drogi o utwardzonej nawierzchni w miejscu istniejącej, nieutwardzonej drogi relacji Ptaszkowo – Snowidowo.
        
PGNiG poparło inicjatywę Burmistrza i zobowiązało się między innymi do: zabezpieczenia środków inwestycyjnych w wysokości nie przekraczającej 2,5 mln złotych netto, wyznaczenia koordynatora inwestycji upoważnionego do współpracy z Gminą, uczestniczenia w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz zawarcia umowy trójstronnej na realizację robót budowlanych między PGNiG, Gminą a Wykonawcą, uczestnictwa w odbiorze końcowym zadania.
         
Gmina zobowiązała się między innymi do opracowania dokumentacji technicznej oraz formalno – prawnej, niezbędnej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, przeprowadzenia przetargu, wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew i przeprowadzenia wycinki, powołania inspektora nadzoru i sprawowania nadzoru inwestorskiego, zapewnienia obsługi geodezyjnej i wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.
Całość zadania można podzielić na następujące części:
- odcinek drogi gminnej Snowidowo - Ptaszkowo (ok. 1,5 km.) - droga o nawierzchni ulepszonej (asfaltobetonowej) o szerokości 6,0 m oraz obustronne zjazdy gospodarcze
- odcinek drogi gminnej Snowidowo – Ptaszkowo (ok. 400 m.)
Droga dwupasmowa o szerokości pasa ruchu 3,0 m, nawierzchnia asfaltobetonowa. Odwodnienie stanowią rowy trapezowe.
- włączenie drogi gminnej Snowidowo - Ptaszkowo w miejscowości Ptaszkowo do drogi krajowej Nr 32 Zielona Góra – Poznań
            
Zakres prac przewidywał poszerzenie istniejącej jezdni w celu uzyskania dodatkowych pasów ruchu, w tym przypadku tzw. lewoskrętów. Ponadto dokonano przebudowy włączenia dróg gminnych do drogi krajowej. Wyspy środkowe, azyl dla pieszych zaprojektowano jako wyspy wyniesione w stosunku do nawierzchni jezdni.
- remont  i budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ptaszkowo. Projekt dotyczył kompleksowej realizacji oświetlenia drogowego łącznie z oświetleniem projektowanych na skrzyżowaniu aktywnych znaków drogowych.

Przebudowę skrzyżowania ulicy Kolejowej, Żwirowej i Nowy Świat w Grodzisku Wielkopolskim.
14 września 2006 roku, Gmina Grodzisk Wielkopolski zgłosiła do Wojewódzkiego Koordynatora Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach zadanie pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulicy Kolejowej w Grodzisku Wielkopolskim poprzez przebudowę skrzyżowania na rondo (skrzyżowanie dróg powiatowych i gminnych)”. Ten program realizowany jest przez Ministerstwo Infrastruktury w ramach Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005. Przebiega on w formule partnerstwa pomiędzy rządem a samorządami. We wniosku wykazaliśmy, że w wyniku realizacji projektu powstanie bezpieczne rondo, które ureguluje sposób poruszania się pojazdów u zbiegu pięciu ulic. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania, a kwota refundacji została określona na poziomie 800.000 zł. Zanim przystąpiono do budowy ronda, przeprowadzono remont kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę oświetlenia. Biorąc pod uwagę koszty zadania, montaż finansowy wyglądał następująco:
Wartość budowy ronda:
RAZEM: 1 964 830,52
Ministerstwo Infrastruktury: 800 000 zł., co stanowi 40,72% wartości zadania
Powiat: 50 000 zł., co stanowi 2,54% wartości zadania
Środki własne gminy: 1 114 830,52 zł. co stanowi 56,74% wartości.


Ochrona Środowiska

Jednym z priorytetowych dział gminy jest poprawa stanu środowiska naturalnego. Gmina Grodzisk Wielkopolski jest objęta Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków, co obliguje ją do modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków przy jednoczesnym rozbudowaniu systemu kanalizacji sanitarnej na terenie całej aglomeracji. Chcąc sprostać unijnym dyrektywom gmina podjęła realizację projektu
"budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w rejonie miejscowości Albertowsko". Inwestycja została zgłoszona 16 marca 2006 roku do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Projekt był zgodny z głównym celem działania 3.1. ZPORR czyli przeciwdziałaniem marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i małych miast do 20 tysięcy mieszkańców. Procedura oceny wniosków trwała długo. I dopiero - w wyniku decyzji Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 października 2006 roku - projekt został wybrany do realizacji. Dziś można powiedzieć: w Albertowsku płynie woda. Wartość zadania to 663 246,44 zł, z tego 566 350,68 pochodziło ze środków unijnych.
           
Jedną z ważniejszych inwestycji była także poprawa stosunków wodnych w zabytkowym Parku Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim poprzez zwiększenie pojemności zbiornika wodnego. W 2007 roku, przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, wykonano renowację stawu w zabytkowym Parku Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim. Przeprowadzenie tych prac było konieczne z uwagi na duże zamulenie dna oraz niedrożność rowów dopływowych. Staw został oczyszczony, a brzegi całkowicie wyprofilowane i obsiane trawą. Miejsce to odzyskało swoją funkcję nie tylko retencyjną, ale przede wszystkim rekreacyjną. Dodatkowo na środku stawu zamontowano fontannę, która oprócz funkcji estetycznych przyczynia się do lepszego napowietrzania stawu, a tym samym rozwoju żyjących w nim roślin i zwierząt. Wartość robót to blisko 250 tysięcy złotych, z czego 70% stanowi częściowo umarzalna pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na terenie Parku nasadzonych zostało także 29 nowych drzew i utwardzono ścieżki parkowe. Na tę inwestycję Gmina także uzyskała dotację z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 10.000,00 zł brutto.

Świetlica Wiejska w Snowidowie

Remont świetlicy wiejskiej w Snowidowie rozpoczął się w maju 2007 roku. W drodze przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Stroński z Nowego Tomyśla. W pierwszej kolejności wykonano remont dachu świetlicy. Na ten cel Gmina zabezpieczyła 63 214,23 zł brutto w budżecie. Kolejno remontowano zaplecze kuchenne, sanitarne, wymieniona została stolarka okienna i drzwiowa, do budynku doprowadzono gaz, założono centralne ogrzewanie, a także uporządkowano teren wokół świetlicy a jego część utwardzono kostką betonową. Większość prac udało się zrealizować dzięki dużemu zaangażowaniu sponsorów: Ośrodka Kopalń Snowidowo, Miejskiego Zakładu Komunalnego oraz ciężkiej pracy mieszkańców wsi. Otwarcie świetlicy nastąpiło 1 marca 2008 roku.


Chodnik na ul. 1 Maja

Na ulicy 1 Maja w 2007 roku ułożono jednostronny, nowy chodnik z kostki betonowej o długości 653,80m² wraz z krawężnikami o łącznej długości 503mb oraz wjazdami, przy współudziale mieszkańców posesji. Prace wykonał Miejski Zakład Komunalny. Koszt zadania to 100 152,45 zł brutto.


Plac zabaw na ul. 1 Maja

Na ul. 1 Maja w roku 2006 wykonano drewniany plac zabaw. Składa on się ze zjeżdżalni, wieżyczek, drabinek, pomostów i przeplotni. Mówiąc krótko raj dla naszych dzieci. Cały teren został dodatkowo ogrodzony, i wysypany piaskiem dla zapewnienia bezpieczeństwa bawiących się tam dzieci. Postawiono również ławki dla matek pilnujących pociechy. W roku 2007 plac zabaw został wzbogacony o kosz do koszykówki, wraz u utwardzonym 80 metrowym placem oraz piłkochwytami, dzięki którym piłka nie wydostanie się poza teren zabaw. Całkowity koszt zadania wynosi około 25 złotych brutto.


Remont starego budynku SP nr 4

Remont starego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim rozpoczął się 14 maja 2007 roku. W wyniku prowadzonych prac zdjęto starą dachówkę z dachu szkoły i położono nową, a dach dodatkowo ocieplono, rozebrano część konstrukcji dachu nie nadającej się do ponownego wykorzystania, rozebrano kominy i postawiono nowe, zdemontowano ścianki działowe znajdujących się na poddaszu i poszczególnych piętrach, w następnej kolejności zdemontowano schody drewniane stanowiące główny ciąg komunikacyjny łączący wszystkie kondygnacje, wylano schody betonowe, wykonano rozbiórkę podłóg na poddaszu i I piętrze, skuto części tynków i położono nowe. Wymianie podlegała także stolarka okienna wraz z oknami dachowymi i drzwiowa. Budowa ścianek działowych prowadzona była w celu wydzielenie pomieszczeń na poddaszu na: bibliotekę, magazyn mebli, magazyn pomocy dydaktycznych, archiwum, pomieszczenie dla pracowników obsługi. W budynku wykonano nowe instalacje: elektryczne, wodno – kanalizacyjne, co, antenowe, telefoniczne oraz sieć informatyczną. Wykonano podwieszane sufity, pomieszczenia wygipsowano i przygotowanie do malowania. Schody i korytarze pokryto płytkami podłogowymi, położono panele podłogowe na półpiętrach, zamontowano poręcze do schodów, a sale wymalowano farbą natryskową, tak aby dłużej służyła dzieciom. Sanitariaty wyposażono w krany, umywalki, dozowniki i mydła. Na oknach zamontowano rolety, a sale lekcyjne wyposażono w meble, stoły, krzesła i pomoce dydaktyczne. W otoczeniu szkoły utwardzono podłoże kostką betonową, wybudowano bezpieczne chodniki dla uczniów oczekujących na szkolny autobus, wybudowano parking dla rowerów, zamontowano cztery latarnie, maszt flagowy oraz postawiono parkam przed frontem szkoły. Na koniec cały teren został obsadzony krzewami. Remont starego budynku SP nr 4 w Grodzisku Wielkopolskim zakończył się 1 września 2007 roku tak, aby dzieci mogły rozpocząć nowy rok szkolny już w wyremontowanej szkole. Koszt inwestycji to 774 201,28 zł.


Ścieżka pieszo – rowerowa przy drodze nr 32

W roku 2007 Miejski Zakład Komunalny na zlecenie Gminy wykonał ścieżkę pieszo – rowerową wzdłuż drogi nr 32 łączącej Poznań z Zieloną Górą. Długość całego odcinka wynosi 426 mb, a szerokość 2,5m. Inwestycja kosztowała 57 864,95 zł. Ścieżka wykonana jest z kostki betonowej. Zamontowano także oświetlenie, na całej długości ścieżki (ustawiono 11 latarń). Zadanie to wykonało Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „ELMAX” za kwotę 33 975,01 zł brutto. Dzięki temu zadaniu powstał bezpieczny ciąg komunikacyjny łączący ulicę Poznańską z ulicą Fabryczną, na której zlokalizowane są liczne zakłady pracy.


Remont oświetlenia na Starym Rynku

W miesiącu kwietniu 2007 roku przeprowadzono remont oświetlenia ulicznego na Starym Rynku w Grodzisku Wielkopolskim. Zdemontowano istniejące lampy, a w ich miejsce postawiono nowe, stylowe o konstrukcji żeliwnej. Łącznie wymieniono 16 kompletów latarń. Prace wykonywała firma ELTRANS-PLUS Jan Łeske z Grodziska Wielkopolskiego. Koszt inwestycji około 73 000,00 złotych brutto.


Budowa ul. Spokojnej

W IV kwartale 2007 roku zrealizowano I etap budowy kanalizacji deszczowej wraz z separatorem oraz budowę nawierzchni i oświetlenia ulicy Spokojnej, Olimpijskiej i Sportowej w Grodzisku Wielkopolskim. Na ulicy Spokojnej wykonano sieć kanalizacji deszczowej, nawierzchnię z kostki betonowej oraz oświetlenie. Wykonawcą robót kanalizacyjnych i drogowych było przedsiębiorstwo HYDROGAZ Zbigniew Kluj z Poznania, a robót elektrycznych – firma ELTRANS-PLUS Jan Łeske z Grodziska Wielkopolskiego. Łączny koszt I Etapu budowy wyniósł ponad 600.000,00 zł.


Chodnik na ul. Nowaczyka

Po obu stronach ulicy Nowaczyka w Grodzisku Wielkopolskim wybudowano chodnik z kostki betonowej. Inwestycja została zrealizowana dzięki pomocy mieszkańców, którzy zdeklarowali się pokryć koszty materiałów na budowę wjazdów do posesji. Wykonano ponad 500 mb chodnika o szerokości 1,5m. Prace prowadził Miejski Zakład Komunalny.


Ocieplenie Szkoły Podstawowej w Słocinie

W Szkole Podstawowej w Słocinie ocieplono ściany zewnętrzne oraz dach. Prace prowadzono w dobudowanej części szkoły. Wymieniono także istniejącą, drewnianą stolarkę okienną na nową z profili PCV, wykonano obróbkę ościeży, montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych i ilości 28 szt. Wartość zadania to ponad 83.000,00 zł, z czego połowę stanowi nisko oprocentowana i częściowo umarzalna pożyczka z WFOŚiGW. Prace wykonywał Zakład Ogólnobudowlany Tomasz Stroński z Nowego Tomyśla.


Kanalizacja na ul. Nowej i Wypoczynkowej

Na ulicy Nowej i Wypoczynkowej wykonano sieć kanalizacji sanitarnej. Ścieki gospodarcze z ulicy Wypoczynkowej są teraz odprowadzane, poprzez przepompownię, do istniejącej sieci w ulicy Rakoniewickiej. Dodatkowo połączono nowo projektowaną kanalizację z istniejącą w ulicy Nowej. Na ulicy Wypoczynkowej wykonano także kanalizację deszczową, grawitacyjną, odprowadzającej wody opadowe z dróg do istniejącej sieci kanalizacyjnej, znajdującej się w ulicy Nowej. Wykonawcą robót była firma ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor z Ruchocic.


Remont ul. Gołębiej

Podczas Dni Grodziska dokonano uroczystego otwarcia ul. Gołębiej. W wyniku prac kolejna ulica zyskała nowy, atrakcyjny wygląd, nawiązujący do wystroju starej części miasta. Roboty rozpoczęto od zdjęcia nawierzchni asfaltowej oraz demontażu starej nawierzchni z kostki kamiennej, która w większości została wykorzystana do budowy nowej. Później przystąpiono do wymiany mediów. Wybudowano kanalizację deszczową oraz wymieniono sieć gazową. Wyremontowano także fragment ulicy Żydowskiej i Wawrzyniaka. Ponadto wykonano oświetlenie uliczne w ulicach Gołębiej, Wawrzyniaka i Żydowskiej. Ostatnim etapem prac było ułożenie nawierzchni ulicy z kostki kamiennej granitowej, chodników z kostki brukowej betonowej oraz pasów postojowych z kamienia tzw. „koci łeb”. Wykonawcą była firma SOLFATER z Grodziska Wielkopolskiego.