Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4246

rok 2008

Baza Sportowa

W minionych latach gmina duży nacisk kładła na rozbudowanie istniejącej bazy sportowej. Dzięki wytężonej pracy udało się pozyskać środki na budowę:

- kompleksu boisk w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012. Przy Szkole Podstawowej nr 1 wybudowo kolejny kompleks sportowy. W skład obiektu wchodzi: boisko do piłki nożnej i boisko wielofunkcyjne oraz zaplecza socjalno – szatniowego  z modułów kontenerowych. Całość terenu została ogrodzona, stworzono także ciągi komunikacyjne. Boiska są oświetlone, dzięki czemu można z nich dłużej korzystać. Całkowita wartość zadania: 1.340.560,08 zł, z czego 666 000 zł to środki pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki i Urzędu Marszałkowskiego.


Ochrona Środowiska

Jednym z priorytetowych dział gminy jest poprawa stanu środowiska naturalnego. Gmina Grodzisk Wielkopolski jest objęta Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków, co obliguje ją do modernizacji istniejącej oczyszczalni ścieków przy jednoczesnym rozbudowaniu systemu kanalizacji sanitarnej na terenie całej aglomeracji. Chcąc sprostać unijnym dyrektywom gmina podjęła realizację projektu pt. Kompleksowe zagospodarowanie zlewni ścieków rzeki Obry. Projekt o wartości 52,5 mln zł uzyskał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko działanie 1.1 Gospodarka Wodno-Ściekowa. Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski w miejscowościach : Grodzisk Wielkopolski , Grąblewo , Słocin , Zdrój i Ptaszkowo oraz rozbudowę i modernizacje oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim. Obecnie czekamy na podpisanie umowy o dofinansowaniu. Realizację inwestycji przeprowadzi Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Zrealizowaliśmy budowę kanalizacji deszczowej na ulicy Powstańców Chocieszyńskich i Szkolnej w Grodzisku Wielkopolskim. Wybudowano sieć  kanalizacji deszczowej o długości 725,3 mb. Koszt realizacji całości inwestycji wyniósł 598.326,06 zł brutto. Na realizacje zadania Gmina uzyskała pożyczkę z Wielkopolskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 400.000,00 zł brutto, która jest częściowo umarzalna i nisko oprocentowana.


Mieszkania Socjalne

Przedmiotem zadania była adaptacja istniejących pomieszczeń po KRUS-ie na cele socjalne. Powstały trzy mieszkania o łącznej powierzchni 134 m². Mieszkania wyposażone są w węzeł sanitarny i zaplecze kuchenne. Wartość zadania 129 912,55 zł, z czego 27 986,38 zł z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.


Gmina złożyła także wniosek na budowę sali Gimnastycznej w Ptaszkowie. Efektem projektu jest wybudowanie sali sportowej o wymiarach 36m x 18m z węzłem sanitarnym i szatniowym, pokojem nauczycielskim, magazynem sprzętu sportowego oraz widownią na 140 osób, bibliotekę szkolną i pracownię matematyczną. Projekt został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, działanie 5.2. i został umieszczony na liście rankingowej, co jest jednoznaczne z pozytywnym wynikiem oceny strategicznej. Obecnie projekt czeka na przyznanie decyzji o dofinansowaniu. Wartość zadania to 3 801 416,55 zł.

Gmina Grodzisk Wielkopolski znaczące środki z budżetu przeznacza na inwestycje i remonty. Wszystkie poniżej zrealizowane zadania zostały sfinansowane w całości z budżetu gminy.

Remonty ulic:

Na ulicy Słonecznej przeprowadzono budowę ciągu pieszo – jezdnego z kostki betonowej poprzedzone budową kanalizacji deszczowej. Dodatkowo w części ulicy pobudowano nowy chodnik. 
Ulica Przemysłowa i Parkowa otrzymały nową nawierzchnię oraz jednostronny chodnik z kostki granitowej wraz z  parkingami z kamienia polnego. Dodatkowo zamontowane zostały elementy małej architektury w postaci koszy, donic, słupków żeliwnych oraz stojaków na rowery. Ulice otrzymały również nowe stylowe oświetlenie. Całość inwestycji przeprowadzona została w taki sposób by komponować się ze starą częścią miasta.
Przebudowa ulicy Poznańskiej polegała na poszerzeniu nawierzchni w celu wykonania dwóch dodatkowych pasów wyłączenia (prawo i  lewoskrętu). Podczas przebudowy skrzyżowania wykonano również  nową zatokę autobusową. Przebudowa ulicy Poznańskiej podyktowana była poprawą bezpieczeństwa ruchu oraz stworzeniem dogodnych warunków dojazdowych do planowej budowy w tym miejscu stacji benzynowej. Gmina pozyskała na tę inwestycję środki w kwocie 164 700 zł od firmy Statoil Sp. z o.o.
Remont nawierzchni ulicy 1 Maja w Grodzisku Wielkopolskim polegał na położeniu nowej warstwy ścieralnej nawierzchni ulicy wraz z regulacją studni oraz wpustów ulicznych, a także na ułożeniu nowego chodnika z kostki betonowej po obydwu stronach jezdni. W poprzednich latach pobudowano nowe chodniki.
Przebudowa skrzyżowania ulic Żwirki i Wigury, Półwiejskiej, Bukowskiej, Nowotomyskiej podyktowana była poprawą bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania. W wyniku przebudowy ulic powstały azyle z kostki betonowej, oświetlenie oraz pionowe znaki drogowe pulsacyjne.


Nowe miejsca parkingowe

W minionym roku wykonano budowę parkingów na ul. Kraszewskiego i na ul. Kolejowej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Gmina systematycznie powiększa ilość miejsc parkingowych w mieście w odpowiedzi na zwiększającą się liczbę pojazdów. W wyniku realizacji tych inwestycji powstało 80 nowych miejsc parkingowych.
 

Remonty Chodników

Wyremontowano chodniki na ulicach: 3 Maja, Ogrodowej, Chopina – przy Szkole Podstawowej nr 1, 22 Lipca (łącznik), 27 Stycznia (łącznik), Powstańców Chocieszyńskich – na odcinku od ronda do skrzyżowania z ulicą 1 Maja oraz w Ptaszkowie przy Zespole Szkół. Wszystkie prace remontowe chodników w mieście wykonało Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.


Inwestycje oświetleniowe

Pobudowano oświetlenie na ulicy Atletycznej, Piłkarskiej, Żeglarskiej, Narciarskiej, Łyżwiarskiej, Hokejowej, Wioślarskiej i Kajakowej w Grodzisku Wielkopolskim. Na osiedlu domków jednorodzinnych zostało ustawionych 55 lamp oraz ułożono 2400 m linii oświetlenia ulicznego.  Dodatkowo na wyżej wymienionych ulicach zlikwidowano linię napowietrzną SN 15 kV . Przeprowadzona inwestycja umożliwi zabudowę kolejnych działek mieszkaniowych znajdujących się na osiedlu.
Na ulicy Szkolnej postawionych zostało 9 nowych słupów oświetleniowych. W roku bieżącym zostanie wyremontowana nawierzchnia tej ulicy.


Oświata

Przy Gimnazjum w Grodzisku Wielkopolski zakończono remont budynku sali gimnastycznej. W wyniku realizacji zadania przeprowadzono modernizację istniejących sanitariatów znajdujących się na parterze i piętrze budynku, wymianę okien i drzwi, remont dachu wraz z ociepleniem budynku i wykonaniem nowej elewacji. Wszystkie pomieszczenia zostały wymalowane. Wykonano także roboty instalacyjne z zakresu wod-kan i c.o. oraz remont instalacji elektrycznych i oświetlenia. W roku 2009 planowany jest dalszy remont sali gimnastycznej.
W Przedszkolu Gminnym rozpoczęto prace związane z rozbudową istniejącego budynku. Inwestycja podyktowana została zwiększeniem zapotrzebowania na wolne miejsca w gminnej placówce. Prace zostały rozłożone na dwa etapy.
I etap prac obejmował:
- roboty ziemne, fundamentowe oraz stanu surowego otwartego,
- wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem,
- montaż okien,
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacji elektrycznej
II etap prac, który ze względu na sprawne działanie wykonawców i sprzyjającej pogodzie rozpoczął się jeszcze w 2008 roku obejmował:
- montaż drzwi wewnętrznych,
- roboty stanu wykończeniowego,
- roboty remontowe i rozbiórkowe w istniejącej sali,
- wykonanie instalacji wod-kan, c.o. oraz elektrycznej.  
Otwarcie powiększonego budynku Przedszkola Gminnego nastąpi 15 maja 2009 roku.


Plac Zabaw

Z myślą o najmłodszych gmina we wrześniu zakończyła modernizację najstarszego placu zabaw przy ulicy 3 Maja w Grodzisku Wielkopolskim. Wykonane zostały nowe fantazyjne chodniki wokół placu z kostki betonowej a teren placu został utwardzony.  Gmina zakupiła również elementy zabawowy takie jak kolorowa lokomotywa z wagonem, huśtawka z dwoma siedziskami również kubełkowym dla naszych najmłodszych pociech, huśtawka wagowa oraz karuzela obrotowa. Na placu ustawiono również kilka ławek oraz tablicę z regulaminem. Mamy nadzieję, że ten plac zabaw będzie jak najdłużej służył i umilał czas naszym najmłodszym. W kolejnych latach gmina sukcesywnie przeprowadzi modernizację kolejnych placów zabaw, tak by najmłodsi mogli bezpiecznie z nich korzystać.


Rozbudowa budynku (OPS) biurowego przy ulicy Powstańców Chocieszyńskich nr 29 w Grodzisku Wielkopolskim.

W grudniu nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej i Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Grodzisku Wielkopolskim. Remont budynku po były zakładach mięsnych (który Gmina przejęła od Syndyka za cenę zaległych podatków), zlokalizowany przy ul. Powstańców Chocieszyńskich 23d, trwał 3 lata. O przeznaczeniu budynku na cele społeczne zadecydował bardzo zły stan techniczny budynku przy ul. Ks. kan. Tuszyńskiego 1, który praktycznie nadaje się tylko do rozbiórki. 
Należy dodać iż jest to pierwszy obiekt w Gminie, w którym wykorzystano energię odnawialną, w postaci dwóch kolektorów słonecznych, o łącznej mocy 6,4 kW, pozwoli to ogrzać wodę i ograniczyć emisję gazów i pyłów do powietrza, a tym samym zmniejszyć zużycie energii. Na tę inwestycję gmina pozyskała środki w wysokości z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
Obiekt jest także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, a w biurze obsługi klienta zlokalizowano wszystkie pomieszczenia niezbędne do bezpośredniej obsługi klientów, tj. możliwość wypłacania zasiłków finansowych, wydawania odzieży i innych środków zaopatrzenia. W części tej wydzielono lady umożliwiające bezpośredni kontakt pracowników z klientami.
Najważniejszym celem przyświecającym Gminie podczas realizacji tego zadania była poprawa warunków przyjmowania mieszkańców, często ludzi dotkniętych biedą, przemocą, bezradnością, szukających pomocy i wsparcia. Warunki w jakich do tej pory pracowali pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, nie dawały zainteresowanym, tak potrzebnej w tych sprawach intymności. Dzisiaj, dzięki sprawnym działaniom Gminy mogą oni w godnych warunkach uzyskać pomoc a przede wszystkim zostać wysłuchanym.


Rozbudowa budynku OSP w Grąblewie

W listopadzie otwarto wyremontowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej i Świetlicy Wiejskiej w Grąblewie. W związku z przyjętą przed kilku laty polityką Gminy Grodzisk Wielkopolski o systematycznej poprawie baz OSP i świetlic wiejskich, przyszedł czas na remont i rozbudowę obiektu w Grąblewie. W roku 2007 wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu istniejącej części oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, a także wykonano instalację centralnego ogrzewania.  W roku 2008 rozpoczął się drugi etap realizacji zadania, czyli rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Grąblewie. W wyniku tego zadania wykonano:
- rozbudowę budynku o części garażowe, o pomieszczenia szatniowe, sanitarne oraz zaplecze kuchenne,
- ocieplono ściany i dach dobudowanej części oraz wykonano nową elewację budynku,
- wykonano instalację wody ciepłej i zimnej, instalację Centralnego Ogrzewania, instalację kanalizacji wewnętrznej i zewnętrznej,
- wykonano kotłownię, instalację elektryczną wewnętrzną i odgromową budynku,
- pomalowano ściany, ułożono nowe posadzki oraz odświeżono cały budynek,
Ze wszystkich wyremontowanych do tej pory obiektów będzie on miał najszersze zastosowanie, oprócz tego, że służyć będzie strażakom, działającym tu organizacjom, mieszkańcom wsi, to jeszcze stanowi on bazę sportową dla miejscowej szkoły.


Park Miejski

W ramach realizacji kompleksowej inwestycji jaką jest rewaloryzacja Parku Miejskiego,  w roku 2008 przewidziano udrożnienie rowów retencyjnych  i stawów na osiedlu Piaski wchodzących w system zasilania stawu w Zabytkowym Parku Miejskim. W wyniku przeprowadzonych działań usunięto nadmierną ilości drzew i krzewów oraz zalegających w rowach śmieci, odmulono dno rowów wraz z remontem istniejących przepustów, odwodniono, pogłębiono oraz umocniono skarpy zbiorników retencyjnych a na koniec obsadzono je trawą.
Wzdłuż stawu wytyczono alejkę o nawierzchni szutrowej z dwoma drewnianymi mostkami, o długości ponad 280 metrów. Ustawiono także ławki i kosze na śmieci. Wmontowano również sześć lamp, które oświetlają staw do późnych godzin nocnych. Dzięki stworzeniu dodatkowych miejsc spacerowych Park Miejski w centrum miasta stał się doskonałą strefą odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców.
W maju na terenie miasta nasadzonych zostało także 150 drzew, w tym odmiany m.in.: wiśni, klonu, lipy, dębu. Kolejne nasadzenia odbyły się w listopadzie, wówczas przybyło około 200 roślin. Ogółem w roku 2008 w Grodzisku Wielkopolskim nasadzonych zostało 350 nowych drzew.  
Można także zaobserwować kolejne zagospodarowane skwerki i place, w myśl ekologicznemu hasłu „Czysta i zielona Gmina Grodzisk Wielkopolski”.
Dodatkowo w roku ubiegłym rozpoczęto remont budynku Muzealnej Izby Pamięci i Tradycji. W pierwszej kolejności wymienionych zostało 67 okien na piętrze, parterze i w piwnicy. Dalsze działania gminy zmierzać będą do wyremontowania całego budynku.