Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

 • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4246

CAF

CAF w Urzędzie Miejskim

W lutym 2015 roku, Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim, przystąpił do projektu pod nazwą „Systemowe wsparcie zarządzania w JST”, współfinansowanego w ramach POKL Priorytet V Działanie 5.2, Poddziałanie 5.2.2.

Realizatorem Projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, działający przez jednostkę pozawydziałową Małopolską Szkołę Administracji Publicznej.

Celem Projektu jest wdrożenie metody CAF w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim.

Czym jest metoda CAF?

Wspólna Metoda Oceny – CAF (ang. Common Assessment Framework) jest narzędziem przeznaczonym dla jednostek administracji publicznej, mającym na celu poprawę zarządzania. Model skupia się przeprowadzeniu samooceny, identyfikacji obszarów doskonalenia oraz wprowadzaniu wymaganych usprawnień zarządczych.

Metoda samooceny proponowana w ramach CAF opiera się na założeniu, że doskonałe wyniki organizacji osiągane są poprzez przywództwo ukierunkowane na strategię i planowanie, pracowników, partnerstwo, zasoby i procesy. Dzięki CAF organizacje wyrażające chęć wdrożenia systematycznego procesu doskonalenia swoich działań uzyskują proste, przystosowane do specyfiki sektora administracji publicznej, narzędzie samooceny.

Samoocena oparta o model CAF dostarcza informacji będących podstawą do doskonalenia funkcjonowania urzędu, poprzez:

 • identyfikację mocnych stron,
 • identyfikację obszarów do doskonalenia,
 • opracowanie i wdrożenie zbioru dobrych praktyk,
 • możliwość porównania wyników z innymi jednostkami administracji publicznej z terenu Polski oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej (benchmarking),
 • przygotowanie urzędu do aplikowania o nagrody jakości.

Podstawowe cele krótkoterminowe związane z projektem samooceny CAF to:

 • uzyskanie w wyniku samooceny informacji o stanie różnych elementów systemu zarządzania oraz wynikach organizacji,
 • identyfikacja obszarów doskonalenia,
 • określenie i wdrożenie działań doskonalących służących poprawie systemu zarządzania,
 • uzyskanie przez pracowników urzędu wiedzy i umiejętności związanych z procesem samooceny CAF.

Podstawowe cele długoterminowe związane z projektem samooceny CAF to:

 • poprawa usług publicznych dostarczanych przez urząd w wyniku wdrożenia działań doskonalących,
 • usprawnienie systemu zarządzania w urzędzie w zakresie przywództwa, planowania, zarządzania pracownikami, procesami i zasobami oraz rozwoju relacji partnerskich,
 • poprawa zarządzania wynikami organizacji przez określenie oraz realizowanie celów i wskaźników wyników w zakresie wyników kluczowych oraz relacjach z klientami, pracownikami i społeczeństwem,
 • budowa wizerunku urzędu jako profesjonalnej i doskonalącej się organizacji wykonującej działania na rzecz wspólnoty samorządowej.

Urząd Miejski w Grodzisku Wielkopolskim przeprowadził samoocenę, a Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego zatwierdził Plan Doskonalenia na podstawie samooceny CAF.

W dniach 26 – 27 listopada 2015 roku Urząd Miejski weźmie udział w procesie poświadczenia jakości zastosowania CAF.