Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Podaj adres e-mail

jeśli chcesz być informowany o nowościach pojawiających się w naszym serwisie.

aby usunąć swój adres wpisz adres e-mail i kliknij wypisz

  • Zapytaj burmistrza
Czy i jak często korzystasz ze scieżki pieszo rowerowej do Woźnik
Ilość głosów: 4246

Statut

Uchwała Nr XLIII/ 274/2002
Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp.
z dnia 10 października 2002r.

w sprawie: uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Grodzisk Wielkopolski
 
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 art. 18 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwala:
 
STATUT MIASTA I GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI
 
Rozdział I. Postanowienia ogólne
 
§ 1.
 
Uchwała określa:
1)       Ustrój Gminy Grodzisk Wlkp.
2)      Zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy,
3)      Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Miejskiej Gminy Grodzisk Wlkp. komisji Rady Miejskiej Gminy Grodzisk Wlkp.
4)       Tryb pracy Burmistrza Gminy Grodzisk Wlkp.
5)       Zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej Gminy Grodzisk Wlkp.
6)       Zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza oraz korzystania z nich.
 
§ 2.
 
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1)       Gminie – należy przez to rozumieć gminę Grodzisk Wlkp.
2)       Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Gminy Grodzisk Wlkp.
3)       Komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej Gminy Grodzisk Wlkp.
4)       Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Gminy Grodzisk Wlkp.
5)       Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy Grodzisk Wlkp.
6)       Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Grodzisk Wlkp.
 
Rozdział II. Gmina
 
§ 3.
 
1)       Gmina Grodzisk Wlkp. jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2)       Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
 
§ 4.
 
1)       Gmina położona jest w Powiecie Grodzisk Wlkp. w Województwie wielkopolskim i obejmuje obszar 134,5 km2.
2)       Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.
3)       W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.
4)       Wykaz jednostek pomocniczych stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
 
§ 5.
 
1)       W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2)       Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
 
§ 6.
 
1)       Herb Gminy Grodzisk Wlkp. przedstawia:
„w polu błękitnym król na tronie złotym, w koronie, z berłem w ręce prawej, z jabłkiem w ręce lewej. Twarz, szyja i ręce królewskie barwy naturalnej. Włosy jasne. Korona, berło i jabłko- złote. Tunika królewska - biała z obramowaniem złotym przy rękawach, płaszcz – czerwony obramowany złotem, spięty na prawym ramieniu klamrą złotą. Trzewiki czerwone.”
Wzór herbu określa załącznik nr 3 do Statutu.
2)       Zasady używania herbu i barw Gminy oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale.
3)       Hejnałem Gminy Grodzisk Wlkp. jest melodia, której zapis nutowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Statutu. Zasady używania hejnału określa Rada w odrębnej uchwale.
4)       Rada może osobie szczególnie zasłużonej dla miasta i gminy nadać obywatelstwo honorowe Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp. Nadanie obywatelstwa honorowego nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ze strony Gminy. Zasady nadawania honorowego obywatelstwa określa Rada w formie regulaminu.

STATUT GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI

Uchwała Nr XXXVI/250/2005 - dot. zmiany Statutu Gminy Grodzisk Wlkp.